• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Blijf op de hoogte van de laatste wijzigingen en ontwikkelingen op fiscaal gebied. Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijk fiscaal nieuws mist? Schrijf u in voor de Tax Update:

 

Wijziging beperking verliesverrekening

Wijziging beperking verliesverrekening

Per 1 januari 2022 wijzigt de termijn voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De termijn voor de voorwaartse verliesverrekening komt te vervallen, maar er wordt een nieuwe voorwaarde gekoppeld aan het verrekenen van verliezen.

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli jl. is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Met name voor verenigingen, stichtingen en coöperaties brengt deze wijziging gevolgen met zich mee. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op het ontslag, belet en de aansprakelijkheid van bestuurders.

Verlaging gebruikelijk loon tot onder het minimum loon

Verlaging gebruikelijk loon tot onder het minimum loon

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een onderneming is in beginsel verplicht om jaarlijks minimaal het gebruikelijk loon door de B.V. als salaris uit te laten keren. In 2021 is het gebruikelijk loon gesteld op 47.000 euro. Hier zijn een aantal uitzonderingen op. De Belastingdienst stelt dat het gebruikelijk loon niet lager mag zijn dan het minimumloon. Daar denkt de Rechtbank Gelderland echter anders over.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021

Op 15 februari opent het aanvraagloket voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 1e kwartaal van 2021. De TVL wordt aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van de eerdere tegemoetkomingen in 2020. Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85%, het maximumbedrag gaat omhoog en de minimumgrens van € 3.000 zal worden verlaagd.

Verhoging TVL subsidie

Verhoging TVL subsidie

Het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wijzigt voor de TVL Q4 2020. Voorheen werd slechts 50% van het omzetverlies gedekt. In de aangepaste variant is het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies. Bij 30% blijft het subsidiepercentage 50%. Dit loopt op tot een subsidiepercentage van 70% bij 100% omzetverlies.

NOW 3.1 aanvragen

NOW 3.1 aanvragen

Ondernemers kunnen de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid 3.0 (NOW 3.0) sinds 16 november aanvragen via het UWV. De voorwaarden voor deze vernieuwde NOW-regeling zijn gewijzigd ten opzichte van NOW 2.

Belaste verhuur en de coronacrisis

Belaste verhuur en de coronacrisis

De coronacrisis heeft grote economische gevolgen. Verhuurders worden hierdoor geconfronteerd met huurders die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast zijn er verhuurders die hun huurders inmiddels al tegemoetgekomen zijn. Het is van groot belang dat u als verhuurder rekening houdt met de gevolgen voor de omzetbelasting.

Verruiming Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Verruiming Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet heeft aangekondigd dat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verder verruimd zal gaan worden. Onder andere horecaondernemers en ondernemers die voorheen op basis van hun SBI-code geen aanspraak konden maken op de TVL worden tegemoetgekomen.

Versoepeling uitstelbeleid belastingen

Versoepeling uitstelbeleid belastingen

Naar aanleiding van de verlenging van de beperkende maatregelen is ervoor gekozen om het uitstelbeleid voor het betalen van belastingen te versoepelen. De aanvraagtermijn voor het uitstel wordt uitgebreid en de terugbetalingstermijn zal worden verlengd.

Overdrachtsbelasting besparen – de Groninger Akte

Overdrachtsbelasting besparen –  de Groninger Akte

In het belastingplan 2021 is het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting aangekondigd. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan heeft dit grote gevolgen voor een ieder die in 2021 of later een bedrijfspand of een woning ter belegging aanschaft. De Groninger Akte zorgt er in bepaalde gevallen voor dat u toch overdrachtsbelasting verschuldigd bent tegen het huidige tarief.

Derdenverklaring NOW

Derdenverklaring NOW

Sinds 7 oktober is het aanvraagloket voor de definitieve vaststelling van NOW 1 opengesteld. Dit betreft de loonkostensubsidie over de periode maart tot en met mei 2020. Voor de vaststelling van het definitieve bedrag aan loonkostensubsidie waar een onderneming recht op heeft dient in bepaalde gevallen een derdenverklaring te worden opgemaakt.

Wijziging overdrachtsbelasting

Wijziging overdrachtsbelasting

Als onderdeel van het belastingplan 2021 is een wijziging van de tarieven voor de overdrachtsbelasting voorgesteld. Voorgesteld wordt om voor wat betreft het tarief niet alleen onderscheid te maken tussen woningen en overige onroerende zaken, maar tevens naar het doel van de verkrijging.

Wetsvoorstel aanpassing box 3

Wetsvoorstel aanpassing box 3

Met ingang van 2021 wordt de vermogensrendementsheffing aangepast. Deze aanpassing moet er toe leiden dat met name de belastingdruk in box 3 aansluit bij het vermogen. Voor grote box 3 vermogens betekent dit een lastenverzwaring. Belastingplichtigen met een kleiner box 3 vermogen zien de belastingdruk daarentegen omlaag gaan.

Duidelijkheid over definitieve vaststelling NOW

Duidelijkheid over definitieve vaststelling NOW

Een groot aantal organisaties hebben inmiddels een voorschot aan loonkostensubsidie ontvangen. Bij de openstelling van de regeling is aangekondigd dat het bedrag aan loonkostensubsidie waarop een organisatie daadwerkelijk recht heeft achteraf zal worden vastgesteld. Het ministerie heeft aangekondigd dat een aanvraag voor de definitieve vaststelling van NOW 1 vanaf 7 oktober 2020 ingediend kan worden.

NOW 3.0 verlenging loonkostensubsidie

NOW 3.0 verlenging loonkostensubsidie

De NOW voorziet in een loonkostensubsidie als tegemoetkoming aan bedrijven voor de gevolgen van de coronacrisis. Na NOW 1.0 en NOW 2.0 volgt nu NOW 3.0. De NOW-regeling wordt per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden verlengd tot en met juni 2021.

Terugbetaling bijzonder uitstel van belastingen

Terugbetaling bijzonder uitstel van belastingen

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt op welke wijze belastingplichtigen die vanwege de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen de door hen opgebouwde belastingschuld zullen moeten gaan terugbetalen. Om de lasten niet direct aanzienlijk te verzwaren mogen de uitgestelde belastingen gespreid over een periode van twee jaar worden terugbetaald.

Tegemoetkoming Vaste Lasten 9 maanden verlengd

Tegemoetkoming Vaste Lasten 9 maanden verlengd

De bestaande Tegemoetkoming voor Vaste Lasten MKB loopt eind september af. Deze regeling zal met nog eens driemaal 3 maanden verlengd worden tot uiterlijk 30 juni 2021. De maximale tegemoetkoming in de vaste lasten wordt gewijzigd en bedraagt bij de verlengde VTL maximaal €90.000.

Inwerkingtreding UBO-register

Inwerkingtreding UBO-register

Ter implementatie van de EU anti-witwasrichtlijn zal op 27 september 2020 de registratieplicht voor ultimate benificial owners (UBO’s) ofwel de uiteindelijk belanghebbenden van entiteiten in werking treden. Het UBO-register moet inzichtelijk maken wie het bij een entiteit voor het zeggen heeft en/of gerechtigd is tot het vermogen van de entiteit.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Eind april jl. zijn er een aantal aanvullende fiscale tegemoetkomingen voor ondernemers aangekondigd waaronder de vorming van de fiscale coronareserve. Ondernemingen die voorheen floreerden maar vanwege de coronacrisis in 2020 verlies lijden kunnen veel baat hebben bij deze fiscale tegemoetkoming. Wij lichten de fiscale coronareserve nader toe.

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap ingediend

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap ingediend

Het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap is op 17 juni jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Eerder werd al bekendgemaakt dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel met 1 jaar werd uitgesteld tot 1 januari 2023. Bij het definitieve wetsvoorstel springt met name de aangepaste voorkomingsregels van de dubbele belastingheffing in het oog.

Ontwikkelingen bezitstermijn bij bedrijfsopvolging

Ontwikkelingen bezitstermijn bij bedrijfsopvolging

Recent heeft de Hoge Raad in een tweetal uitspraken meer duidelijkheid verschaft over de bezitstermijn bij bedrijfsopvolging. Als gevolg van deze arresten wordt de bezitseis aanzienlijk verruimd. Dit vergroot de mogelijkheden om de vrijstelling toe te passen.

Verlenging tegemoetkoming ondernemers

Verlenging tegemoetkoming ondernemers

In navolging op de éénmalige gift van € 4.000 (TOGS) heeft de overheid ter ondersteuning van de zwaarst getroffen sectoren een nieuwe regeling geïntroduceerd. De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (VTL) zal maximaal € 50.000 bijdragen aan de vaste lasten van deze bedrijven. Bovendien zijn ook de Tozo (tegemoetkoming ZZP’ers) en de NOW-regeling verlengd.

NOW 2.0, verlenging van de NOW-regeling

NOW 2.0, verlenging van de NOW-regeling

De huidige NOW-regeling die loopt van maart tot en met mei 2020 zal verlengd worden met een periode van vier maanden tot en met september 2020. Een verlenging van de NOW-regeling dient voor deze periode opnieuw aangevraagd te worden.

Overgang algemeenheid van goederen bij vastgoed

Overgang algemeenheid van goederen bij vastgoed

Als de overdracht van een onroerende zaak aan te merken is als een overgang van een algemeenheid van goederen dan blijft de herziening ten aanzien van de bij aanschaf of bouw in aftrek gebrachte omzetbelasting achterwege. In deze blog gaan wij in op de vereisten voor de toepassing van deze bepaling op de overdracht van onroerende zaken.

Aanvullende fiscale maatregelen coronavirus

Aanvullende fiscale maatregelen coronavirus

De staatssecretaris heeft in verband met het coronavirus wederom een aantal aanvullende fiscale maatregelen aangekondigd. In de kamerbrief is onder andere een fiscale coronareserve, uitstel van de rekening-courantmaatregel, versoepeling van het urencriterium en verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling aangekondigd. Wij gaan in deze blog nader in op de aanvullende fiscale maatregelen.

Update fiscale tegemoetkomingen coronavirus

Update fiscale tegemoetkomingen coronavirus

Vanuit fiscaal perspectief zijn er diverse mogelijkheden om uw lasten te verlichten. Deze week zijn er door de Belastingdienst een aantal (tijdelijke) wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het aanvragen van uitstel van belastingen en het beleid omtrent het gebruikelijk loon.

Voorwaarden en aanvraagprocedure financiële tegemoetkoming coronavirus

Voorwaarden en aanvraagprocedure financiële tegemoetkoming coronavirus

De afgelopen weken zijn er door het kabinet diverse financiële tegemoetkomingen aangekondigd. Voor veel ondernemers en bedrijven blijft het onduidelijk voor welke tegemoetkoming zij in aanmerking komen en hoe zij zich kunnen aanmelden. Wij maken de voorwaarden, aanvraagprocedure en vorm van uitbetaling voor u inzichtelijk.

Coronavirus, fiscale aandachtspunten voor de werkgever

Coronavirus, fiscale aandachtspunten voor de werkgever

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor werkgevers. Er komt minder geld binnen, maar de kosten lopen door. De gezondheid van u en uw werknemers staat uiteraard op één, dat neemt echter niet weg dat u de economische schade die uw onderneming lijdt zo veel als mogelijk wenst te beperken. In deze blog nemen wij de fiscale en financiële mogelijkheden met u door.

Hervorming box 3: wat verandert er voor u?

Hervorming box 3: wat verandert er voor u?

Staatssecretaris Snel heeft in een brief aan de Tweede Kamer een hervorming van box 3 voorgesteld. Deze hervorming moet ertoe leiden dat spaarders worden ontzien terwijl beleggers juist zwaarder zullen worden belast. Het nieuwe heffingssysteem zou per 1 januari 2022 in werking moeten gaan treden. Wij nemen het aangekondigde wetsvoorstel inzake de nieuwe box 3 heffing nader voor u onder de loep.

eHerkenning: hoe werkt het?

eHerkenning: hoe werkt het?

Voor ondernemers verandert er vanaf 1 november 2019 het een en ander met betrekking tot de inlogmogelijkheden bij diverse instanties (o.a. de Belastingdienst en het UWV). Waar u nu nog inlogt met DigiD of een inlogcode zal dit op korte termijn gaan veranderen. Steeds meer instanties gaan namelijk over op digitaal inloggen/aanvragen door middel van eHerkenning.

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

De staatssecretaris heeft op 4 maart jl. het wetsvoorstel ‘excessief lenen bij de eigen vennootschap’ ter consultatie aangeboden. De staatssecretaris wil met het wetsvoorstel per 1 januari 2022 ‘excessief lenen bij de eigen vennootschap’ lenen van de eigen vennootschap ontmoedigen en daarmee voorkomen dat het fiscale afrekenmoment over deze gelden uitgesteld of zelfs afgesteld wordt.

Wijziging kleineondernemersregeling vanaf 2020

Wijziging kleineondernemersregeling vanaf 2020

De kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt per 1 januari 2020. Met name voor ondernemers die een beperkte omzet genereren kan deze wijziging gevolgen hebben. Mogelijk komt u in aanmerking voor de nieuwe vrijstelling van de omzetbelasting (btw).