• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Gebruikelijk loon startende onderneming

Gepubliceerd op: 20-08-2021

Voor een aanmerkelijkbelanghouder die werkzaam is voor de vennootschap geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze aanmerkelijkbelanghouder (veelal DGA) is in beginsel verplicht om jaarlijks minimaal het gebruikelijk loon door de B.V. als salaris uit te laten keren. Met name bij startende ondernemingen zien wij dat er regelmatig twijfels zijn over hoe hiermee omgegaan dient te worden. Voor startende ondernemingen en start-ups gelden gelukkig een aantal uitzonderingen waar wij nader op in gaan.

'

Berekening gebruikelijk loon

Voor de aanmerkelijkbelanghouder die werkzaam is voor de vennootschap waarin dit belang gehouden wordt dient een loon vastgesteld te worden dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn werk. Dit loon is het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden vennootschap;
  • € 47.000.

Als startende ondernemer is het zeer aannemelijk dat niet direct voldaan kan worden aan bovengenoemde regeling. De kost gaat immers voor de baat. Daarom gelden voor startende ondernemers een aantal uitzonderingen op de gebruikelijkloonregeling.

 

Start-ups

Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor start-ups, geldt een versoepeld regime. Zij mogen het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is door bijvoorbeeld deeltijd, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Van een start-up is in veel gevallen echter geen sprake omdat hiervoor een S&O verklaring (speur- en ontwikkelingswerk) vereist is. Daarnaast gelden er ook nog een aantal andere aanvullende voorwaarden.

 

Startende ondernemingen

Startende ondernemingen die niet aan de voorwaarden voor start-ups voldoen, kunnen voor een aanmerkelijkbelanghouder toch tijdelijk uitgaan van een loon dat lager is dan wat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Als uitgangspunt geldt dat het gebruikelijk loon niet lager is dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de aanmerkelijkbelanghouder voor u werkt.

U mag uitgaan van een lager loon als u het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kunt betalen. Van welk loon exact uit mag worden gegaan is afhankelijk van de omstandigheden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u veel hebt geïnvesteerd, een lage cashflow of slechts een gedeelte van uw tijd in de onderneming steekt. De uitzondering voor startende ondernemingen geldt maximaal 3 jaar. 

In bepaalde gevallen mag er overigens zelfs voor gekozen worden om een lager loon dan het minimumloon vast te stellen. Daarover leest u meer in onze nieuwsupdate ‘verlaging gebruikelijk loon tot onder het minimumloon’.

 

Bent u een startende ondernemer en heeft u behoefte aan advies of bent u op zoek naar iemand die voor u de administratie kan verzorgen? Neem gerust contact met ons op.