• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs, gevestigd aan Hettenheuvelweg 37-39 1101 BM te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 

ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs Amsterdam

020 691 7559 / secretariaat@ottenbel.nl

https://ottenbelastingadviseurs.nl/

Hettenheuvelweg 37-39 1101 BM Amsterdam

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van onze websitebezoekers verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

(De persoonsgegevens van websitebezoekers worden uitsluitend door ons verwerkt indien deze gegevens door de betreffende persoon via een invulformulier aan ons worden verstrekt).

Voor onze cliënten verwerken wij voorts de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

adresgegevens, geslacht, geboortedata, BSN-nummers en de financiële gegevens van cliënten.

 

Dienstverlening ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs

Wij verzorgen de boekhouding, jaarrekening en belastingaangiften voor onze klanten. Daarnaast adviseren wij onze klanten op fiscaal en financieel gebied. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de dienstverlening of voortvloeit uit een wettelijke verplichting.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Voorts verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@ottenbel.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Doet u dit ook wanneer u overtuigd bent dat wij per abuis bijzondere persoonsgegevens hebben verwerkt.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Verzenden van onze nieuwsbrief

De belastingadviseurs van ten Broek, Otten & de Vries geven belastingadvies, verzorgen de administratie, belastingaangiften en maken jaarrekeningen op. Voor onze cliënten verwerken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening persoonsgegevens ten behoeve van de verzorging van de jaarrekening, financiële- en adviesrapportages, salarisadministratie, belastingaangiften, toeslagen en overige aanvragen. ten Broek, Otten & de Vries is daarbij vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs voorziet cliënten van belastingadvies en financieel advies waarbij de verwerking van persoonsgegevens van cliënten noodzakelijk is. Daarbij worden de privacyregels in acht genomen.

Daarnaast verwerkt ten Broek, Otten & de Vries persoonsgegevens van cliënten indien dat voortvloeit uit een wettelijke verplichting. Ons kantoor is vanuit de Wwft bijvoorbeeld verplicht om de identiteit van de cliënt vast te stellen en het identiteitsbewijs te bewaren. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming


ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

ten Broek, Otten &  de Vries Belastingadviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor een kundige uitvoering van onze dienstverlening. Indien een wettelijke bewaartermijn ons verplicht gegevens voor een bepaalde periode te bewaren dan zullen wij daaraan voldoen.


Delen van persoonsgegevens met derden


ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs gaat daarbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met deze persoonsgegevens en zal deze nimmer aan derden verstrekken zonder een geldige reden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@ottenbel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen er alles aan om volledig AVG-proof te handelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@ottenbel.nl

 

ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs wil u er tenslotte op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Boekhouder Amsterdam, Accountant Amsterdam, Fiscalist Amsterdam, Belastingadviseur Amsterdam