• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wijziging maximum bedrag Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Gepubliceerd op: 28-03-2022

Als het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap wordt aangenomen dan moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 700.000 lenen van hun eigen bv vanaf 1 januari 2023 inkomstenbelasting in box 2 betalen. In het in 2020 ingediende wetsvoorstel was het maximumbedrag nog vastgesteld op € 500.000. De wijziging van het maximumbedrag naar € 700.000 is inmiddels doorgevoerd in het wetsvoorstel.

'

Wet excessief lenen

In verschillende artikelen zijn wij nader ingegaan op het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap. Hoe zat het ook alweer?

Een schuld van een ab-houder bij de eigen vennootschap wordt als excessief aangemerkt als ab-houder meer dan € 700.000 van de eigen vennootschap leent. Dit heeft tot gevolg dat het meerdere door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een fictieve dividenduitkering van de vennootschap aan de ab-houder (fictief regulier voordeel). De ab-houder is in dat geval aanmerkelijkbelangheffing tegen het geldende box 2-tarief verschuldigd voor zover de schuld hoger is dan € 700.000.

De mogelijkheid om in privé via een lening bij de eigen vennootschap over box 2-vermogen te beschikken zonder daarover direct belasting te betalen moet met dit wetsvoorstel aanzienlijk worden beperkt.

 

Status wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is oorspronkelijk ingediend in juni 2022 en had per 1 januari 2022 in moeten gaan. Vanwege de coronacrisis en de samenhang met de bredere discussie over de heffing van vermogen is de inwerkingtreding vervolgens uitgesteld tot 1 januari 2023.

Om de zogenaamde boxen discussie goed te kunnen voeren, moet het vermogen dat in box 2 wordt belast in onderlinge samenhang worden bekeken met het vermogen dat in box 1 of box 3 wordt belast. Zo is er volgens de staatssecretaris mogelijk een samenhang met wijzigingen in box 3. Daarbij moet worden opgemerkt dat de recente uitspraak van de Hoge Raad inzake box 3 voornoemde discussie zeker niet vergemakkelijkt.

Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter behandeling bij de Tweede Kamer. Zodra de Tweede Kamer goedkeuring heeft gegeven zal de Eerste Kamer zich buigen over het wetsvoorstel. Het blijft op dit moment de vraag of de bredere discussie rondom het boxenstelsel en de recente streep door box 3 van invloed zal zijn op de inwerkingtreding van deze rekening-courantmaatregel. Tot op heden is er nog geen concreet wetsvoorstel tot wijziging van het boxenstelsel gepubliceerd.

Mochten zich ontwikkelingen voordoen rondom de rekening-courantmaatregel, spoedmaatregelen met betrekking tot box 3 en/of het boxenstelsel als geheel dan zullen wij u uiteraard op de hoogte brengen.

 

Heeft u vragen over het Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap? Neem gerust contact met ons op.