• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Aanvullende fiscale maatregelen coronavirus

Gepubliceerd op: 01-05-2020

De staatssecretaris heeft in verband met het coronavirus wederom een aantal aanvullende fiscale maatregelen aangekondigd. In de kamerbrief is onder andere een fiscale coronareserve, uitstel van de rekening-courantmaatregel, versoepeling van het urencriterium en verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling aangekondigd. Wij gaan in deze blog nader in op de aanvullende fiscale maatregelen.

'

Fiscale coronareserve

Een verlies in een bepaald boekjaar kan onder de huidige wetgeving verrekend worden met de winsten in het voorgaande jaar en de zes opvolgende boekjaren. Echter, voor een verlies in het huidige boekjaar is het onder de huidige wetgeving pas mogelijk om verliezen uit 2020 te kunnen verrekenen met winsten uit 2019 indien de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2019 reeds is opgelegd.

Vanwege het coronavirus wordt de bestaande mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening tijdelijk aangepast. Verwachte verliezen voor het jaar 2020 die verband houden met het coronavirus mogen als fiscale coronareserve ten laste van de winst worden opgenomen in de aangifte 2019. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de fiscale coronareserve niet hoger mag zijn dan de in 2019 behaalde winst. Heeft u de vennootschapsbelasting over 2019 al betaald? In dat geval kunt u verzoeken om een teruggaaf door middel van een nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019.

 

Uitstel rekening-courantmaatregel

Het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap of te wel de rekening-courantmaatregel zou in werking treden per 1 januari 2022 met als eerste peildatum 31 december 2022. Vanaf die peildatum zouden schulden van de dga belast worden als fictief regulier voordeel in box 2 voor zover deze schulden hoger zijn dan het maximum bedrag van € 500.000 (exclusief eigenwoningschuld).

Vanwege het coronavirus is er voor gekozen om de inwerkingtreding van de rekening-courantmaatregel met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2023. Daarmee verschuift de peildatum naar 31 december 2023. Hierdoor hebben dga’s één jaar langer de tijd om hun schulden bij de eigen vennootschap af te lossen. Meer informatie over de rekening-courantmaatregel? Lees het in onze blog ‘Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap’.

 

Versoepeling urencriterium

Om aanspraak te maken op bepaalde ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek dient een ondernemer te voldoen aan het urencriterium. Hieraan voldoet de ondernemer indien ten minste 1225 uren per kalenderjaar worden besteed aan werkzaamheden voor de onderneming. Voor startende ondernemers geldt een urencriterium van 800 uren per kalenderjaar.

Als gevolg van het coronavirus zullen er ondernemers zijn die niet meer aan dit urencriterium kunnen voldoen en als gevolg daarvan het recht op bepaalde ondernemersfaciliteiten verliezen. Om deze groep ondernemers tegemoet te komen zullen ondernemers over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 bij fictie geacht worden minimaal 24 uren per week aan werkzaamheden voor de eigen onderneming te hebben besteed. Voor startende ondernemers geldt een fictie van 16 uren per week. Daarnaast is er een aanvullende regeling aangekondigd voor seizoensgebonden ondernemers waarbij zal worden aangesloten bij het aantal gewerkte uren in de periode 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019.

 

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling 

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers bepaalde onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. In 2020 bedraagt de vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000 van de totale loonsom. Daarboven geldt een percentage van 1,2%. Om werknemers in deze vervelende periode extra tegemoet te komen wordt het percentage voor de eerste € 400.000 tijdelijk verhoogd naar 3%.

Gelet op de grote omzetdaling vanwege het coronavirus wordt goedgekeurd dat het gebruikelijk loon van de ab-houder tijdelijk verlaagd wordt, evenredig met de omzetdaling. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze blog ‘Update fiscale tegemoetkomingen coronavirus’.