• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Goedkeuringen startersvrijstelling en 2%-tarief overdrachtsbelasting

Gepubliceerd op: 12-07-2021

In het beleidsbesluit startersvrijstelling en 2%-tarief overdrachtsbelasting heeft de staatssecretaris een aantal gevallen goedgekeurd die relevant zijn voor de praktijk. Het gaat om een aantal specifieke praktijkgevallen waarop de Wet differentiatie overdrachtsbelasting niet toegespitst was.

'

Zelfbewoningsplicht en onvoorziene omstandigheden

Een van de voorwaarden voor de toepassing van het 2%-tarief en de startersvrijstelling is dat de verkrijger de verkregen woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken. Artikel 15a, vijfde lid, WBR biedt de mogelijkheid om rekening te houden met onvoorziene omstandigheden die zich hebben voorgedaan ná het tijdstip van de verkrijging van de woning. Er worden een aantal specifieke voorbeelden van onvoorziene omstandigheden genoemd.

  • Het duurzaam verloren gaan van de woning.
  • Overlijden van de verkrijger.
  • Echtscheiding van de verkrijger.
  • Een baanwissel of baanverlies.

 

Onvoorziene omstandigheden vóór verkrijging

Voornoemde bepaling is slechts toegespitst op onvoorziene omstandigheden ná verkrijging. Dat is ongewenst omdat er zich tussen het ondertekenen van de koopovereenkomst en de levering eveneens onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. Het gevolg van deze onvoorziene omstandigheden kan zijn dat de verkrijger redelijkerwijs niet in staat is de woning na de verkrijging anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan gebruiken.

De verkrijger mag in dat geval alsnog de startersvrijstelling en/of het 2%-tarief toepassen als aannemelijk wordt gemaakt dat er na het sluiten van de koopovereenkomst tot aan het moment waarop de onvoorziene omstandigheid zich voordeed, steeds het voornemen is geweest de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan gebruiken, en voorts dat dit als gevolg van een onvoorziene omstandigheid redelijkerwijs niet meer kan of zal gebeuren.

Let op, in het voorgaande geval dient in de leveringsakte expliciet opgenomen te worden dat er een beroep gedaan wordt op de toepassing van het goedkeuringsbesluit.

 

Meerdere verkrijgingen op dezelfde dag

Een verkrijger kan slechts eenmaal gebruik maken van de startersvrijstelling. Als er twee of meer verkrijgingen door dezelfde verkrijger met betrekking tot dezelfde woning plaatsvinden, kan de verkrijger de startersvrijstelling slechts op een van de verkrijgingen toepassen. Over de andere verkrijging(en) is de verkrijger dan in beginsel overdrachtsbelasting naar het 2%-tarief verschuldigd.

Bij een afzonderlijke verkrijging van het beperkt recht en het bloot eigendom zorgt dit voor problemen bij het toepassen van de startersvrijstelling. De staatssecretaris keurt daarom goed dat voor de startersvrijstelling de verkrijging van de blote eigendom en een beperkt recht van dezelfde woning als één verkrijging wordt aangemerkt. Voor een beroep op de goedkeuring dient uiteraard wel aan de andere voorwaarden voor de startersvrijstelling voldaan te worden.

 

Heeft u vragen met betrekking tot de overdrachtsbelasting? Wij adviseren u graag.