• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Rechtsherstel/compensatie box 3 inkomstenbelasting

Gepubliceerd op: 03-05-2022

Het kabinet geeft aan haast te willen maken met het rechtsherstel rond de heffing in box 3. In een brief van 15 april 2022 heeft de staatssecretaris aangegeven dat op dat moment nog niet duidelijk was hoe het rechtsherstel precies zal worden vormgegeven. Inmiddels is bekend geworden dat bezwaarmakers tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 voor 4 augustus compensatie zullen ontvangen.

'

Rechtsherstel bezwaarmakers

De bezwaarmakers tegen de heffing in box 3 over de periode 2017-2020 zullen gecompenseerd worden volgens de zogenaamde forfaitaire spaarvariant. In de spaarvariant wordt rechtsherstel geboden op basis van een aangepaste berekening waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van belastingplichtigen. Dat betekent dat de forfaitaire vermogenssamenstelling zoals wij die nu kennen zal worden losgelaten.

Er wordt daarnaast gewerkt met drie forfaits: voor spaargeld, schulden en overige bezittingen. Voor belastingplichtigen met spaargeld betekent dit dat zij zullen worden belast op basis van de actuele spaarrente. Dit zal, gelet op de rentestand in de afgelopen jaren, veelal gunstig uitpakken voor belastingplichtigen. 

Het forfait op schulden is de gemiddelde rente op uitstaande hypotheekschulden in het belastingjaar. Het forfait op beleggingen is het forfait zoals dat de afgelopen jaren gold voor rendementsklasse II van box 3. Dat is een gewogen gemiddelde van de meerjaarlijkse gemiddelde rendementen op obligaties, aandelen en onroerend goed. 

Hieronder verduidelijken wij de forfaits met het bij de kamerbrief behorende overzicht waarin per belastingjaar de gehanteerde forfaits worden weergeven.

 

Het inkomen uit sparen en beleggen voor de belastingen zal automatisch worden verminderd als het nieuw berekende forfaitaire rendement lager is dan het oorspronkelijk berekende forfaitaire rendement. Iedereen die in aanmerking komt voor het herstel krijgt bericht van de Belastingdienst via een brief.

 

Toekomstige aanslagen inkomstenbelasting

Alle aanslagen over 2017 tot en met 2020 die nog niet zijn opgelegd of wel zijn opgelegd maar nog niet onherroepelijk vaststonden en alle aanslagen over de belastingjaren 2021 en 2022 worden in lijn met de forfaitaire spaarvariant opgelegd.

Voor de belastingjaren 2023 en 2024 zal overbruggende wetgeving voor box 3 worden ontworpen. Deze wetgeving zal het huidige box 3-stelsel vervangen voor die jaren en wordt gebaseerd op de voor het rechtsherstel gekozen oplossingen, de forfaitaire spaarvariant.

 

Rechtsherstel overige belastingplichtigen

Er is nog niet besloten over het bieden van rechtsherstel aan belastingplichtigen van wie de aanslag over de belastingjaren 2017-2020 al onherroepelijk vaststond op het moment van het Kerstarrest (de niet-bezwaarmakers). Het kabinet wil hierover later dit jaar een besluit nemen.

Belastingplichtigen kunnen nog tijdig na dit besluit een verzoek voor ambtshalve vermindering indienen als dat nodig is (en bij afwijzing daarvan in bezwaar en beroep te gaan). Deze verzoeken kunnen tot vijf jaar na het belastingjaar worden ingediend.

Over belastingjaar 2017 kunnen belastingplichtigen tot en met 31 december 2022 een verzoek indienen. Verzoeken om ambtshalve vermindering van de niet-bezwaarmakers voor de besluitvorming worden aangehouden, danwel afgewezen indien burgers niet willen aanhouden.

 

Heeft u vragen over de heffing in box 3, de forfaitaire spaarvariant of over eventuele gevolgen in de toekomst? Neem gerust contact met ons op.