• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Gepubliceerd op: 12-07-2021

Op 1 juli jl. is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Met name voor verenigingen, stichtingen en coöperaties brengt deze wijziging gevolgen met zich mee. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op het ontslag, belet en de aansprakelijkheid van bestuurders.

'

Aansprakelijkheid bestuurder

Voor inwerkingtreding van de WBTR konden slechts bestuurders en commissarissen van formele verenigingen, commerciële verenigingen en stichtingen aansprakelijk worden gesteld voor een onbehoorlijke vervulling van de bestuurstaken. Deze aansprakelijkheid wordt uitgebreid naar alle stichtingen en verenigingen. Ook bestuurders van rechtspersonen die niet formeel zijn opgericht (via een notariële akte) kunnen vanaf 1 juli derhalve aansprakelijk gesteld worden bij onbehoorlijke taakvervulling.

 

Ontslag bestuurder

De mogelijkheid om de bestuurder van een stichting te ontslaan wordt als gevolg van de nieuwe WBTR verruimd. De rechter kan een bestuurder van een stichting ontslaan bij taakverwaarlozing, andere gewichtige redenen of vanwege een ingrijpende wijziging van omstandigheden waardoor het voortduren van het bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan worden. Dit betreft een aanzienlijke verruiming ten opzichte van de voorgaande regeling.

Voorgaande wijziging is van groot belang omdat een stichting geen aandeelhouders of leden heeft. Voor het ontslaan van een bestuurder is de stichting daarom aangewezen op de rechter.

 

Ontstentenis en belet bestuurder

Een andere belangrijke wijziging betreft de verplichting tot het opnemen van voorschriften inzake ontstentenis en belet van een bestuurder. De statuten dienen voorschriften te bevatten omtrent de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders.

Als deze bepaling niet reeds in de statuten is opgenomen dan moet deze bepaling bij de eerstvolgende statutenwijziging worden toegevoegd. Voor nieuw op te richten stichtingen of verenigingen geldt deze verplichting direct.

 

Stemrecht bestuurders

De statuten kunnen bepalen dat een met name of in functie aangeduide bestuurder meer dan één stem wordt toegekend. In de WBTR wordt echter vastgelegd dat een bestuurder niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.

 

Kortom, een aantal ingrijpende wijziging waar u als stichting, vereniging en bestuurder rekening mee dient te houden.