• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Borgstelling DGA voor lening aan de eigen B.V.

Gepubliceerd op: 17-08-2021

Kredietverstrekkers van zakelijke leningen eisen regelmatig dat de DGA in privé borg staat voor de aan zijn B.V. te verstrekken lening. De DGA verbindt zich daarmee als borgsteller tot nakoming van de schuld van de B.V. aan de kredietverstrekker als blijkt dat de B.V. zijn verplichting niet kan nakomen.

'

Borgstelling DGA en afwaardering

Als de DGA wegens liquiditeitsproblemen of faillissement bij de B.V. onverhoopt wordt aangesproken voor de schuld van de vennootschap aan de kredietverstrekker dan ontstaat er een regresvordering van de DGA op de eigen vennootschap. In veel gevallen zal het voor de B.V. niet meer mogelijk zijn om de schuld aan de DGA te voldoen en daarom zal de DGA de vordering willen afwaarderen. Hoe werkt dit fiscaal en kan dat zomaar?

Door de box 1 vordering uit terbeschikkingstelling af te waarderen ontstaat er een verlies. Dit verlies is vervolgens verrekenbaar met positieve inkomsten uit werk en woning. Veelal stelt de Belastingdienst zich echter op het standpunt dat de afwaardering geweigerd wordt vanwege een van de volgende redenen:

 • Er is sprake van een zogenaamde bodemloze put borgstelling. Dat wil zeggen dat op het moment van de borgstelling al duidelijk was dat de B.V. niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen.
 • Er is sprake van een onzakelijk debiteurenrisico. Hiermee wordt bedoeld dat een onafhankelijke derde niet bereid zou zijn om tegen deze specifieke voorwaarden borg te staan.

Het voorgaande is van belang omdat in dergelijke gevallen geen verlies in box 1 in aanmerking kan worden genomen. Indien de DGA zich namelijk borg heeft gesteld voor een geldverstrekking aan de vennootschap, en deze borgstelling slechts kan worden aangemerkt als een handelen van een aandeelhouder als zodanig, zal het eventueel uit die borgstelling voortvloeiende verlies (afwaardering regresvordering) niet ten laste van het resultaat uit terbeschikkingstelling kunnen worden gebracht.

 

Aandachtspunten borgstelling DGA

Om de zakelijkheid van uw borgstelling aan te tonen en uw toekomstige bewijspositie te verbeteren kunt u in ieder geval het volgende in ogenschouw nemen:

 • Beoordeel of een onafhankelijke derde zich eveneens borg zou stellen voor de schuld.
 • Zorg dat er een borgstellingsovereenkomst wordt opgemaakt tussen de DGA en zijn B.V.
 • Stel een borgstellingsvergoeding voor de DGA vast.
 • Stel een directiebesluit op met de uitgangspunten en overwegingen die ten grondslag liggen aan de borgstelling.
 • Zorg dat u alle documenten goed bewaard, ook als de bewaarplicht al is verstreken.

 

Aandachtspunten jurisprudentie

Er zijn een aantal interessante aandachtspunten rondom de borgstelling die in de jurisprudentie verduidelijkt zijn en die van belang kunnen zijn bij een discussie omtrent de afwaardering van een regresvordering die zijn oorsprong vindt in een borgstelling.

 • Voor de beoordeling van de zakelijkheid van de borgstelling dient gekeken te worden naar de feiten en omstandigheden op het moment dat de DGA zich borg stelt.
 • De omstandigheid dat geen borgstellingsovereenkomst is gesloten tussen een DGA en de vennootschap maakt niet per definitie dat de borgstelling daardoor onzakelijk is.
 • De omstandigheid dat de DGA geen borgstellingsvergoeding heeft bedongen maakt eveneens nog niet per definitie dat daardoor sprake is van een onzakelijke borgstelling. Dit betreft echter wel een indicatie van onzakelijkheid. Een onafhankelijke derde zal veelal niet zonder tegenprestatie de (gedeeltelijke) aansprakelijkheid op zich nemen.

 

Bij een borgstelling dient rekening gehouden te worden met diverse fiscale aspecten. Mocht u in de situatie komen dat u in privé een borgstelling aangaat voor een aan de eigen vennootschap verstrekte lening dan is het verstandig om hieromtrent een fiscalist te raadplegen.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over een borgstelling, medeschuldenaarschap of het afwaarderen van een vordering.