• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Forfaitaire rendementspercentages 2022 Wet rechtsherstel box 3 vastgesteld

Gepubliceerd op: 15-03-2023

Door de staatssecretaris van Financiën is een regeling gepubliceerd waarin de te hanteren forfaits in de Wet rechtsherstel box voor het belastingjaar 2022 definitief worden vastgelegd.

'

Vaststelling forfait box 3

De Wet rechtsherstel box 3 stelt regels voor de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen (het box 3-inkomen) over de kalenderjaren 2017 tot en met 2022, om de heffing in box 3 in overeenstemming te brengen met het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. 

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen in box 3 onderverdeeld in drie categorieën: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. Na de verdeling van het vermogen over de drie verschillende vermogenscategorieën wordt het rendement over het vermogen forfaitair bepaald. Voor elke vermogenscategorie geldt een eigen forfaitair rendementspercentage.

De forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën banktegoeden en schulden worden vervolgens voor het kalenderjaar 2022 na afloop van het kalenderjaar 2022 vastgesteld. Dit wordt door middel van deze regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 bewerkstelligd.

 

Forfaits box 3 2022

Het percentage van de waarde van de banktegoeden aan het begin van het kalenderjaar (peildatum) wordt 0,0% (was 0,1%). Het definitief vastgestelde forfait op banktegoeden is gebaseerd op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank, in de eerste elf kalendermaanden van het kalenderjaar 2022, waarbij het gemiddelde rentepercentage van de maand november dubbel wordt geteld.

Het percentage van de waarde van de schulden op de peildatum wordt 2,28% (was 2,46%). In beide gevallen betekent dit dus een verlaging van het forfait waarmee eerder rekening is gehouden. Het definitief vastgestelde forfait op schulden is gebaseerd op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank, uit een periode van elf maanden, beginnend op 1 januari en eindigend op 30 november van het kalenderjaar 2022, waarbij het gemiddelde rentepercentage van de maand november dubbel wordt geteld. 

Het forfaitaire rendementspercentage van de overige bezittingen was reeds definitief vastgesteld en bedraagt in 2022 5,53%.

 

Heeft u vragen over box 3 of de Wet rechtsherstel box 3? Neem gerust contact met ons op.