• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Kamerbrief aanhouden behandeling bezwaarschriften en opleggen aanslagen box 3

Gepubliceerd op: 09-05-2023

Staatssecretaris Van Rij meldt de Tweede Kamer dat de behandeling van bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3 wordt stopgezet totdat de Hoge Raad uitspraak doet over dit onderwerp. Hetzelfde geldt voor het opleggen van definitieve aanslagen met box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan banktegoeden.

'

Forfaitaire spaarvariant box 3

Over de jaren 2017 tot en met 2022 wordt het box 3-inkomen berekend volgens de forfaitaire spaarvariant zoals vastgelegd in de Wet rechtsherstel box 3. Deze wet is ingevoerd om uitvoering te geven aan het zogenoemde Kerstarrest. Op dit moment lopen er meerdere cassatieprocedures bij de Hoge Raad waarin de vraag centraal staat of deze forfaitaire spaarvariant voldoende in lijn is met het Kerstarrest.

De uitkomst van deze procedures kan van belang zijn voor de vaststelling van aanslagen met box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan banktegoeden en de uitkomst van bezwaarprocedures tegen deze aanslagen.

 

Bezwaarschriften box 3

De Belastingdienst houdt deze reeds ingediende en eventueel nog in te dienen bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen IB 2021 (en de voorgaande jaren t/m 2017) aan totdat de Hoge Raad arrest wijst in de lopende cassatieprocedures.

De bezwaarschriften zullen daarna met inachtneming van deze arresten worden afgehandeld. Het aanhouden van de bezwaarschriften betekent dat belastingplichtigen op dit moment geen uitspraak op hun bezwaarschrift krijgen. Daarmee wordt voorkomen dat deze bezwaarschriften nu worden afgewezen, en belastingplichtigen individueel verder moeten procederen.

 

Aanslagen IB 2021 en 2022

De Belastingdienst wil voorkomen dat belanghebbenden, in afwachting van de Hoge Raad, bezwaar maken tegen de definitieve aanslagen als zij box 3-inkomen hebben dat uit meer bestaat dan banktegoeden.

De Belastingdienst houdt daarom de definitieve oplegging van de aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022 aan, totdat de Hoge Raad door middel van één of meerdere arresten in de reeds lopende cassatieprocedures afdoende uitsluitsel geeft of, hoe en in hoeverre het box 3 inkomen op grond van werkelijk rendement moet worden vastgesteld.

Voorlopige aanslagen IB 2021 en 2022 met box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan banktegoeden zullen wel opgelegd worden. Dit geldt zowel voor de voorlopige aanslagen die leiden tot een teruggaaf als voor de voorlopige aanslagen die leiden tot een te betalen bedrag.