• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Afzien van rente over rekening-courant is verkapt dividend

Gepubliceerd op: 02-09-2021

De rechtbank Gelderland heeft zich recent nog maar eens uitgesproken over de rente op de rekening-courant van de DGA. Samengevat oordeelt de rechtbank dat het niet voldoen van rente op een rekening-courantschuld leidt tot een verkapte dividenduitkering van de vennootschap aan de DGA. Wat speelde er in deze zaak?

'

Casus

In deze casus hadden de DGA en de vennootschap een ‘overeenkomst inzake rekening-courant’ gesloten. Daarin werd onder meer overeengekomen dat over het saldo een rente van 5% per jaar in rekening zou worden gebracht.

In de navolgende jaren werd er door de vennootschap ter zake van haar rekening-courantvordering echter geen rente aan de DGA berekend. In geschil was dan ook of het niet in rekening brengen van de overeengekomen rente leidt tot uitdelingen van winst.

De DGA was echter mening dat van uitdelingen van winst geen sprake kon zijn, omdat voor beide jaren niet is gebleken dat de gelden de vennootschap definitief hebben verlaten. Ook is volgens de DGA geen sprake van de vereiste dubbele bewustheid bij eiser en de vennootschap.

 

Oordeel Rechtbank Gelderland

Een winstuitdeling is aanwezig indien sprake is van een bevoordeling van een aandeelhouder als zodanig, die kan plaatsvinden uit winst of winstreserves dan wel in het vooruitzicht van te maken winst, waarbij de aandeelhouder en de vennootschap zich bewust zijn of redelijkerwijs bewust hebben moeten zijn van die bevoordeling (dubbele bewustzijn) en de aandeelhouder de bevoordeling in zijn hoedanigheid van aandeelhouder heeft aangenomen (aandeelhoudersvoordeel).

De opgemaakte rekening-courantovereenkomst is door zowel eiser als vennootschap ondertekend. De aan vennootschap verschuldigde rente is niet berekend, niet betaald of bijgeschreven en ook niet als bate in de administratie verwerkt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de vennootschap zich daarmee een voordeel laten ontgaan, waardoor zij is verarmd en de aandeelhouder is verrijkt. De gelden hebben aldus definitief het vermogen van vennootschap verlaten en dit heeft de aandeelhouder een voordeel opgeleverd.

 

Beter voorkomen dan genezen

Uit voorgaande uitspraak blijkt nog maar weer eens dat het zaak is om zorgvuldig om te gaan met de rekening-courantverhouding. Als de overeengekomen zakelijke rente niet jaarlijks wordt voldaan dan is het in ieder geval aan te raden om de verschuldigde rente in rekening-courant bij te schrijven. Daarmee wordt een geschil zoals in onderhavig geval in ieder geval voorkomen.

Heeft u vragen over de rekening-courant? Neem gerust contact met ons op.