• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Coronavirus, fiscale aandachtspunten voor de werkgever

Gepubliceerd op: 16-03-2020

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor werkgevers. Er komt minder geld binnen, maar de kosten lopen door. De gezondheid van u en uw werknemers staat uiteraard op één, dat neemt echter niet weg dat u de economische schade die uw onderneming lijdt zo veel als mogelijk wenst te beperken. In deze blog nemen wij de fiscale en financiële mogelijkheden met u door.

'

Inmiddels heeft de overheid in aanvulling op onderstaande maatregelen aanvullende economische maatregelen aangekondigd:

https://ottenbelastingadviseurs.nl/nieuws/aanvullende-economische-maatregelen-coronavirus/

 

Werktijdverkorting

Door het coronavirus zal uw omzet aanzienlijk dalen terwijl de personeelskosten doorbetaald zullen moeten blijven worden. Een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus valt niet onder het normale ondernemingsrisico. In deze gevallen kunt u als werkgever werktijdverkorting aanvragen.

De vergunning voor de werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bij de aanvraag dient u aan te geven wat de reden is van de aanvraag en hoe veel uren werktijdverkorting u wenst aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting dienen uw werknemers gezamenlijk minimaal 20% minder uren te maken. Op het moment dat u de vergunning ontvangen heeft dient u een aanvraag in bij het UWV.

De werktijdverkorting geldt voor minimaal 2 en maximaal 24 weken en vangt aan vanaf het moment dat de vergunning wordt verleend. Over deze periode vergoedt het UWV achteraf 70% van het loon voor de door de werknemers niet gewerkte uren. De tijdelijke vergoeding wordt uitgekeerd op basis van de WW-uitkering waar de desbetreffende werknemer recht op zou hebben.

Het te vergoeden aantal uren is gemaximeerd tot het aantal uren waarvoor een vergunning is verleend. Als werkgever dient u er rekening mee te houden dat het UWV achteraf aan u betaald. U dient dus in eerste instantie de volledige loonkosten voor te financieren.

Over de doorlooptijd van een vergunningsaanvraag is, gezien de uitzonderlijke situatie, op dit moment helaas niks te zeggen. SZW heeft in ieder geval aangekondigd er alles aan te doen om de doorlooptijd te versnellen.

 

ZZP’er, en nu?

De werktijdverkortingsregeling geldt, omdat zij geen personeel in dienst hebben, niet voor ZZP’ers. Indien u als ZZP’er in de problemen komt door de uitbraak van het coronavirus dan kunt u wellicht een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen(Bbz). Voor een Bbz-uitkering dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u bent zelfstandige;
  • u heeft minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt;
  • uw bedrijf zit tijdelijk in financiële problemen;
  • uw bedrijf is desalniettemin levensvatbaar.

De tijdelijke uitkering dient u aan te vragen bij de gemeente waar u woonachtig bent.

 

Uitstel van betaling belastingen

Leidt het coronavirus tot acute betalingsproblemen? In dat geval kunt u de belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en/of loonbelasting te verlenen.

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling indien u een schriftelijk verzoek indient waarin u kunt motiveren dat u door het coronavirus in acute betalingsproblemen bent gekomen.

Daarbij dient u een verklaring van een derde deskundige zoals een belastingadviseur of accountant mee te sturen. De externe adviseur dient  uit te leggen waarom er in uw specifieke geval sprake is van acute betalingsproblemen. Daarnaast dient de externe adviseur te verklaren dat de betalingsproblemen slechts van tijdelijke aard zijn en uw onderneming onder normale omstandigheden levensvatbaar is.

 

Geen verzuimboete

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij vanwege het coronavirus voorlopig geen verzuimboeten op zullen leggen indien een onderneming er niet in slaagt om tijdig de belasting te voldoen. Als er toch een verzuimboete wordt opgelegd dan zal deze worden teruggedraaid.

 

Verlaging voorlopige aanslagen

Indien u verwacht dat het coronavirus tot een lagere winst zal leiden dan kunt u ervoor kiezen om uw voorlopige aanslagen te wijzigen. Door uw voorlopige aanslag te verlagen betaalt u direct minder belasting.

 

Verruiming borgstelling MKB-kredieten

Indien MKB-bedrijven als gevolg van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen dan kunnen zij een beroep doen op de borgstelling MKB-kredieten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RC-krediet). Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen.

De overheid versoepelt tijdelijk de voorwaarden om een beroep te doen op deze borgstelling. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. Het borgstellingskrediet wordt door de overheid tijdelijk verhoogd van 50% naar 75%.

 

Inmiddels heeft de overheid in aanvulling op voorgaande maatregelen aanvullende economische maatregelen aangekondigd:

https://ottenbelastingadviseurs.nl/nieuws/aanvullende-economische-maatregelen-coronavirus/