• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Aanvullende economische maatregelen coronavirus

Gepubliceerd op: 19-03-2020

Het kabinet heeft nadere maatregelen aangekondigd in aanvulling op de maatregelen waarover wij u in onze blog ‘Coronavirus, fiscale aandachtspunten voor de werkgever’ reeds hebben geïnformeerd.

Om bedrijven en zzp’ers te ondersteunen bij acute problemen en baanzekerheid voor werknemers te garanderen komt het kabinet met een noodpakket voor baanbehoud en stimulering van de economie. In deze blog gaan wij in op de aanvullende maatregelen die onderdeel uitmaken van dit noodpakket.

Zie voor de eerdere maatregelen: ‘Coronavirus, fiscale aandachtspunten voor de werkgever’ 

 

Uitstel van belastingen

Als onderdeel van de eerste maatregelen heeft het kabinet aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling van belastingen zal verlenen aan ondernemers die door de coronavirus in financiële problemen zijn gekomen of zullen komen.

In de aanvullende maatregelen worden de eisen voor uitstel van belastingen verder versoepeld. Ondernemers kunnen een brief sturen waarin zij uitstel van betaling aanvragen voor specifieke aanslagen. Na ontvangst wordt de invordering direct stilgezet. De vereiste verklaring van een deskundige (bijvoorbeeld uw belastingadviseur) mag ook op een later moment nog worden toegezonden, omdat de individuele beoordeling van uitstel pas later zal plaatsvinden.

Wilt u direct een juiste uitstelaanvraag indienen? Neemt u dan contact met ons op zodat wij dit direct voor u kunnen regelen.

 

Noodmaatregel overbrugging werkbehoud

De bestaande werktijdverkorting waarover wij u eerder berichtte en waarop door zeker 80.000 bedrijven en ondernemers een beroep is gedaan wordt ingetrokken. Tijdelijk kunnen bedrijven in plaats daarvan een beroep doen op een nieuwe tijdelijke noodmaatregel voor overbrugging van werkbehoud (NOW).

Bedrijven kunnen op zeer korte termijn een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Hiervoor blijft het vereiste gelden dat tenminste 20% omzetverlies moet worden verwacht om in aanmerking te komen voor deze regeling. In dat geval kunnen bedrijven bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten waarbij éénmalig verlenging met 3 maanden kan worden verleend.

Er zijn een aantal verschillen ten opzichte van de werktijdverkorting. De tegemoetkoming bedraagt niet 75% zoals onder de werktijdverkortingsregeling, maar 90% van de aan het omzetverlies gerelateerde loonkosten. Daarnaast betreft het geen compensatie achteraf, maar een direct voorschot van tenminste 80% waardoor de werkgever in staat zal worden gesteld om werknemers hun volledige loon tijdig te betalen. De definitieve tegemoetkoming zal op een later moment worden vastgesteld. Vervolgens kan een correctie worden gemaakt op het reeds ontvangen voorschot.

Naast voornoemde verschillen met de werktijdverkorting zijn er nog twee significante verschillen. Het aanvraagproces van de NOW wordt losgekoppeld van de WW-uitkering waardoor geen WW-rechten van werknemers worden opgesoupeerd. Daarnaast heeft de regeling terugwerkende kracht tot omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Heeft u al een aanvraag ingediend op basis van de inmiddels ingetrokken regeling voor werktijdverkorting? In dat geval wordt deze aanvraag meegenomen in de aanvraagprocedure voor de noodmaatregel overbrugging werkbehoud. Indien u nog geen aanvraag heeft ingediend dan dient u te wachten totdat de nieuwe regeling open is gesteld.

 

Flexibele contracten en oproepkrachten

Indien u of een van uw werknemers over een flexibel contract of 0-uren contract beschikt dan zal de overheid ook daarvoor in compensatie voorzien voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Dit geldt niet alleen voor werknemers met flexibele uren of oproepkrachten, maar tevens voor uitzendkrachten. Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming in de loonkosten indienen.

 

Kleine zelfstandigen en zzp’ers

Kleine zelfstandigen en zzp’ers worden hard geraakt door de diverse maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Ter aanvulling op het borgstellingskrediet komt de overheid met een aangepaste regeling, gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto).

Naast de aanvulling van het inkomen zal tevens de mogelijkheid tot een lening voor bedrijfskapitaal worden versoepeld.

 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

De regeling gaat zo spoedig mogelijk in doch nadere informatie is nog niet voorhanden.

 

Éénmalige gift aan specifieke ondernemers

De overheid is op dit moment bezig met het opzetten van een tijdelijk noodloket voor ondernemers met acute financiële problemen als gevolg van de overheidsmaatregelen. Het gaat daarbij om ondernemers die hun omzet door deze maatregelen geheel of nagenoeg geheel zien verdwijnen. In het bijzonder moet daarbij gedacht worden aan de horeca, kappers, schoonheidssalons en andere ondernemingen die rechtstreeks geraakt worden door de 1,5 meter afstandseis.

Op dit moment lijkt het bij de tegemoetkoming te gaan om een eenmalige gift van €4.000. De voorwaarden voor deze tegemoetkoming worden op dit moment verder uitgewerkt.

 

Verlaging invorderingsrente en belastingrente

De invorderingsrente die normaliter moet worden betaald nadat een betaaltermijn is verstreken zal voor alle belastingschulden tijdelijk worden verlaagd van 4% naar 0,01%.

De belastingrente die verschuldigd is indien een aanslag niet tijdig kan worden vastgesteld zal tijdelijk worden verlaagd van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de inkomstenbelasting naar 0,01%.

Op 12 maart zijn al maatregelen aangekondigd, waaronder de volgende:

 • Verlaging voorlopige aanslag IB en VPB
 • Verzuimboetes
 • Borgstelling MKB-krediet

Voor een nadere toelichting op deze maatregelen verwijzen wij naar ons eerdere bericht ‘Coronavirus, fiscale aandachtspunten voor de werkgever’.