• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Dividend of bonus uitkeren tijdens de coronacrisis

Gepubliceerd op: 12-06-2020

De coronacrisis brengt grote onzekerheid met zich mee. Het is daarom van groot belang dat u op voorhand weet waar u rekening mee dient te houden als u overweegt om dividend of een bonus uit te keren in deze onzekere tijd.

'

NOW 2.0

De verlengde NOW-regeling, ook wel NOW 2.0 genoemd komt bedrijven met een omzetverlies van minimaal 20% tegemoet in de loonkosten. Wanneer een bedrijf aanspraak maakt op deze tegemoetkoming dan mag in bepaalde gevallen tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend of bonus meer uitgekeerd worden over boekjaar 2020.

Het verbod geldt uitsluitend voor concerns en bedrijven die een NOW voorschot van ten minste € 100.000 hebben aangevraagd of een definitieve NOW tegemoetkoming ontvangen van ten minste € 125.000. Ook de inkoop van eigen aandelen valt onder het verbod. Voor concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de NOW tegemoetkoming geldt het uitkeringsverbod altijd, ongeacht de hoogte van de tegemoetkoming.

Dividenduitkeringen en bonussen die betrekking hebben op het boekjaar 2019 hoeven niet te worden terugbetaald. Reeds eerder genomen dividendbesluiten hoeven voorts niet te worden teruggedraaid. Tenslotte geldt met betrekking tot bonussen dat het verbod uitsluitend ziet op bonussen voor de directie en bestuurders. Let daarbij wel op het aansprakelijkheidsrisico waar wij in het kader van de uitkeringstoets op in zullen gaan.

Als blijkt dividend of een bonus is uitgekeerd in strijd met het uitkeringsverbod dan kan dit tot gevolg hebben dat de aanvrager wordt gekort of een reeds ontvangen tegemoetkoming wordt teruggevorderd.

 

NOW 1.0

In de eerste NOW-regeling (periode maart tot en met mei 2020) is geen uitkeringsverbod opgenomen. Heeft u dividend of een bonus uitgekeerd gedurende deze periode dan heeft dat geen invloed op uw recht op tegemoetkoming over de periode juni tot en met september 2020 (NOW 2.0).

 

Uitkeringstoets

Los van de NOW-regelingen geldt dat er bij een dividenduitkering altijd een uitkeringstoets moet worden gedaan om te beoordelen of de vennootschap na uitkering de opeisbare schulden kan blijven voldoen. Indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de vennootschap na uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden dan is het bestuur verplicht de uitkering te weigeren. Het gaat daarbij niet alleen om direct opeisbare schulden, maar ook om schulden die binnen één jaar na uitkering opeisbaar worden.

Keurt het bestuur een dividenduitkering goed en blijkt achteraf dat de vennootschap niet kan voortgaan met het betalen van haar schulden dan zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of behoorde te voorzien hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Gelet op de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt is het van groot belang dat voorafgaand aan een dividenduitkering beoordeeld zorgvuldig wordt getoetst of dit mogelijk tot liquiditeitsproblemen kan leiden

Heeft u vragen? Wij denken graag met u mee.