• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Paardenhouderij en weilanden vormen aanhorigheden bij eigen woning

Gepubliceerd op: 17-02-2022

Horen omliggende gronden en bouwwerken bij een woning en is om die reden het overdrachtsbelasting tarief van 2% van toepassing? Zeker na de verhoging van de overdrachtsbelasting in 2021 kan het heffingsbelang bij dergelijke vragen aanzienlijk zijn.

'

Geschil

Bij de rechtbank Zeeland West-Brabant was in geschil of de paardenhouderij alsmede de weilanden kwalificeren als aanhorigheden bij de woning en daarom het tarief van 2% van toepassing is.

 

Aanhorigheden

Van een ‘aanhorigheid’ is sprake indien een onroerende zaak ten tijde van de verkrijging naar objectieve maatstaven behoort bij de woning, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is.

Of in dit geval de paardenhouderij en weilanden behoren bij de woning en daarmee kwalificeren als aanhorigheid hangt af van diverse omstandigheden, zoals:

  1. De afstand tussen de paardenhouderij, de weilanden en de woning.
  2. De bouwkundige situatie.
  3. De bereikbaarheid van de paardenhouderij en de weilanden vanuit de woning of vanaf de daarbij behorende grond.

 

Beoordeling door de rechtbank

Gelet op de ligging van de paardenhouderij en de weilanden ten opzichte van de woning (naast en achter de woning), de onderlinge bereikbaarheid en het feit dat alle onroerende zaken zijn gelegen op één perceel dat in handen is van dezelfde gebruiker, behoren de paardenhouderij en de weilanden naar het oordeel van de rechtbank tot de woning.

Dat de paardenhouderij en de weilanden tevens bereikbaar zijn via een zandweg die aansluit op de openbare weg en of de paardenhouderij al dan niet zelfstandig geëxploiteerd kan worden maakt dit oordeel volgens de rechtbank niet anders.

Naar het oordeel van de rechtbank is de paardenhouderij ook in gebruik bij en dienstbaar aan de woning. Tot de functies van de eigen woning behoren niet alleen het bieden van beschermde gelegenheid tot het slapen, eten/drinken en verblijf, maar ook (onder meer) het bieden van gelegenheid tot het uitoefenen van hobby’s.

Uit het voorgaande blijkt dat het van essentieel belang is dat de paardenhouderij hobbymatig in gebruik is. Had de eigenaar de paardenhouderij en/of weilanden, al dan niet gedeeltelijk, bedrijfsmatig gebruikt dan was het tarief van 2% op dat gedeelte niet van toepassing geweest.

Verder is de rechtbank, in tegenstelling tot hetgeen de inspecteur betoogt, van oordeel dat de agrarische bestemming van het perceel niet in de weg staat aan de kwalificatie als aanhorigheid bij de woning.

 

Heeft u fiscale vragen met betrekking tot vastgoed? Neem gerust contact met ons op.