• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Voorwaarden en aanvraagprocedure financiële tegemoetkoming coronavirus

Gepubliceerd op: 01-04-2020

De afgelopen weken zijn er door het kabinet diverse financiële tegemoetkomingen aangekondigd. Voor veel ondernemers en bedrijven blijft het onduidelijk voor welke tegemoetkoming zij in aanmerking komen en hoe zij zich kunnen aanmelden. Wij maken de voorwaarden, aanvraagprocedure en vorm van uitbetaling voor u inzichtelijk.

'

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

Bedrijven kunnen een beroep doen op een nieuwe tijdelijke noodmaatregel voor overbrugging van werkgelegenheid (NOW). Het UWV betaalt gedurende drie maanden maximaal 90% van de loonkosten van uw personeel. Het percentage wordt berekend naar rato van de omzetdaling. U ontvangt vervolgens dat percentage van de totale loonsom. Voor de loonsom geldt als uitgangspunt het totale loon waarover in januari 2020 werknemerspremies zijn afgedragen. Het restant aan loonkosten dient u zelf aan te vullen.

 

Voorwaarden NOW

 • Voor 1 maart 2020 heeft u ten minste 1 maand omzet gedraaid.
 • U verwacht ten minste 20% omzetverlies over de periode maart t/m april 2020.
 • Verwachting omzetverlies dient u te berekenen door de totale netto-omzet van het concern in 2019 te delen door vier en te vergelijken met de omzetverwachting over maart t/m april 2020.
 • U mag geen ontslag van uw personeel om bedrijfseconomische redenen aanvragen.
 • Verklaring van een deskundige (accountant, fiscalist) is in eerste instantie niet vereist.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen bedrag is bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming alsnog een verklaring van een deskundige nodig.

 

Aanvraagprocedure en uitbetaling NOW

U kunt een aanvraag voor de NOW indienen bij het UWV via het aanvraagformulier. Vanaf 6 april kunt u de aanvraag indienen. Doorloop de checklist om te kijken wat u nodig heeft voor de aanvraag. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden. Deze periode kan vervolgens met drie maanden verlengd worden.

Het UWV streeft ernaar om de eerste betaling binnen 2 tot 4 weken na indiening van de aanvraag uit te keren. De eerste betaling betreft een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Let op: om in te loggen bij het UWV werkgeversportaal dient u over eHerkenning niveau 3 te beschikken. Voor de aanvraag NOW lijkt dit echter niet nodig. Meer informatie over eHerkenning? Lees het in onze blog eHerkenning: hoe werkt het?

 

Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo)

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP’ers) die in moeilijkheden komen door de coronacrisis. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Het betreft een uitkering ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers welke niet hoeft te worden terugbetaald. Het partnerinkomen en vermogen wordt niet meegenomen bij de vaststelling van de inkomensondersteuning.

Naast de tijdelijke inkomensondersteuning kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517 met een looptijd van drie jaar. Het rentepercentage bedraagt 2%.

 

Voorwaarden Tozo

 • De ondernemer is in Nederland gevestigd.
 • De ondernemer heeft zich voor 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De ondernemer voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar werkzaam geweest als zelfstandige).
 • Voor startende ondernemers geldt dat het urencriterium moet worden teruggerekend naar het aantal gewerkte maanden.
 • De ondernemer verwacht in de periode maart t/m mei 2020 een inkomen onder het sociaal minimum.
 • De ondernemer verdient door andere werkzaamheden niet alsnog meer dan het sociaal minimum.

 

Aanvraagprocedure en uitbetaling Tozo

Hoe vraagt u de tegemoetkoming voor zelfstandigen en ZZP’ers aan? Een aanvraag voor de Tozo dient u in bij de gemeente waar u woonachtig bent. In veel gevallen kan dit digitaal. Gemeenten streven ernaar om binnen vier weken uit te betalen.

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is opgezet voor ondernemers in specifieke sectoren die direct schade ondervinden van de noodmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Denk daarbij onder andere aan verplichte sluiting. Ondernemers in de direct getroffen sectoren ontvangen een éénmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten mee te kunnen betalen.

 

Voorwaarden TOGS

 • Uw onderneming is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 15 maart 2020.
 • Uw onderneming is actief in een van de aangewezen getroffen sectoren en dat blijkt tevens uit uw SBI-code bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw onderneming is niet gevestigd op uw woonadres (horeca uitgezonderd).
 • U verwacht ten minste € 4.000 omzetverlies in de periode 16 maart t/m 15 juni 2020.
 • U hebt ten minste € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart t/m 15 juni 2020.
 • Maximaal 250 werknemers in dienst.

 

Aanvraagprocedure en uitbetaling TOGS

U dient een aanvraag in te dienen op de website van de Rijksoverheid. Hiervoor dient u over DigiD te beschikken. Indien u namens een rechtspersoon een aanvraag in wenst te dienen dan moet u ten minste over eHerkenning niveau 1 beschikken. Meer informatie over eHerkenning? Lees het in onze blog eHerkenning: hoe werkt het?

Na het inloggen dient u eerst een profiel aan te maken waarvoor u alle gegevens van uw onderneming bij de hand dient te hebben. Vervolgens kunt u via het eLoket de aanvraag indienen. Uitbetaling van de éénmalige gift vindt zo snel mogelijk na indiening van de aanvraag plaats.

Dient uw intermediair (accountant, belastingadviseur) de aanvraag voor u in? In dat geval dient u de intermediair te machtigen met een machtigingsformulier om de aanvraag voor u in te dienen.

 

Hebt u vragen over de inhoud, voorwaarden of aanvraagprocedure van de financiële tegemoetkoming? Stel uw vragen via het contactformulier